LOGIN AS GUEST
Username:

Password:


DERMA - Interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory
Acta Virologica

  • Guest Users:
    Push SUBMIT button inside "Login as guest" form in order to proceed to abstracts information

Prof. MUDr. Jozef BUCHVALD, DrSc.,
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava

Prof. MUDr. Ľudovít DANIHEL, PhD.,
prednosta Ústavu patologickej anatómie LF UK, Bratislava

Prim. MUDr. Hana DUCHKOVÁ, DrSc.,
primárka Dermatovenerologického oddelenia Masarykovej nemocnice, Ústí nad Labem

Doc. MUDr. Jozef FEDELEŠ, CSc.,
prednosta Kliniky plastickej chirurgie LF UK, Bratislava

MUDr. Marie HAVRÁNKOVÁ
Národný onkologický ústav, Bratislava

Doc. Ing. Jarmila HOJEROVÁ, PhD.,
predsedníčka Slovenského kozmetologického zväzu

Doc. MUDr. Jagienka JAUTOVÁ, CSc.,
prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UPJŠ, Košice

Doc. RNDr. Daniela KOŠŤÁLOVÁ, CSc.,
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Prof. MUDr. Štefan KRAJČÍK, CSc.,
prednosta Geriatrickej kliniky SPAM a NÚTRCH, Bratislava

MUDr. Milena OSUSKÁ
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava

Doc. MUDr. Peter PRUŽINEC, CSc.,
primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie LF UK a FNsP, Bratislava

MUDr. Ružena Sochorová, CSc.
Lekárska kozmetika LIFE STYLE, Bratislava

Prof. MUDr. Viera ŠTVRTINOVÁ, CSc.
II. interná klinika LF UK, Bratislava

Prof. MUDr. Mária ŠIMALJAKOVÁ, PhD.
prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK a FNsP, Bratislava

MUDr. Jana Šrámeková
riaditeľka 1. laserového dermatokozmetického centra, Bratislava

Doc. MUDr. Danka ŠVECOVÁ, PhD.

Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava

Ing. Katarína TRAUBNEROVÁ
Calendula, a.s., Nová Ľubovňa

Doc. MUDr. Olga VOHRADNÍKOVÁ, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Prim. MUDr. Mária ŽILÍNKOVÁ,
primárka Dermatovenerologickej kliniky SPAM, Bratislava

Príspevky posielajte na adresu:
Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Tel./fax: 00421/02/57290475
E-mail: buchvald@faneba.sk

Pokyny pre autorov a súhrny článkov:

Databáza ELIS: www.elis.sk
Informácie: Ing. Emília Juračková
Mobil: 0905 739 366
E-mail: derma@stonline.sk

Vydavateľstvo SPOBAD BRATISLAVA
Ing. Emília Juračková
Kalištná 7, 841 07 BRATISLAVA

Šéfredaktor: Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.
Zástupkyňa šéfredaktora: Doc. RNDr. Daniela Košťálová, CSc.
Jazyková redaktorka: PhDr. Eva Flonteková
Tlač: Weltprint, s.r.o., Bratislava
ISSN: 1335-7360 Registračné číslo Ministerstva kultúry SR: 2386/2000

Odborné príspevky prešli jazykovou korektúrou a recenziou. Za ich odbornú úroveň a pôvodnosť zodpovedajú autori.
Za obsah a jazykové spracovanie textových i obrazových reklám zodpovedajú ich objednávatelia. Časopis je distribuovaný bezplatne.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii a v Bibliographia Medica Slovaca
Ochranná známka Derma® bola zapísaná do registra ochranných známok Úradom priemyselného vlastníctva SR podľa
§ 12, odst. 1 zákona NR SR č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona NR SR č. 577/2001 Z. z. pod číslom 199956.
Náklady na toto číslo časopisu DERMA® boli uhradené z príjmov za reklamu, ktorá je v časopise uverejnená, preto jej objednávateľom vyslovujeme poďakovanie.